Cabutan Bertuah Ayam Gepuk Pak Gembus Gepuk & Menang

Terma Dan Syarat

Terma dan syarat ini (“Terma dan Syarat”) hendaklah terpakai kepada “Ayam Gepuk Pak Gembus Gepuk & Menang” 2023 (“Cabutan Bertuah”) anjuran Ayam Gepuk Pak Gembus (M) Sdn Bhd (AGPG)
Dengan mendaftar atau mengambil bahagian dalam Cabutan Bertuah ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat Cabutan Bertuah ini dan keputusan Ayam Gepuk Pak Gembus berhubung dan berkaitan dengan Cabutan Bertuah ini.

Tempoh Kelayakan

• Cabutan Bertuah adalah dari 20 Mac 2023 hingga 30 Jun 2023 (termasuk kedua-dua tarikh) (“Tempoh Cabutan Bertuah”)
• AGPG berhak untuk menukar Tempoh Cabutan Bertuah.

Kelayakan

• Anda mestilah berumur 18 tahun dan ke atas (mulai Tempoh Cabutan Bertuah) dan menjadi warganegara Malaysia untuk menyertai Cabutan Bertuah (“Peserta”)
• AGPG mempunyai budi bicara mutlak untuk menentukan kelayakan Peserta. Penentuan sedemikian adalah muktamad dan konklusif dan AGPG tidak bertanggungjawab untuk memberikan sebarang sebab untuk penentuannya.
• Peserta mesti mengikuti SALAH SATU akaun media sosial kami yang tersedia.
• Peserta mesti membuat pembelian min. RM13 dari MANA-MANA cawangan AGPG dalam satu resit (1 peserta = 1 resit).
• Pendaftaran akan dibatalkan jika resit yang sama digunakan dua kali atau lebih untuk menyertai acara cabutan bertuah.

e-Borang Penyertaan Cabutan Bertuah

• Untuk mendaftar cabutan bertuah, pelanggan perlu mengimbas kod QR yang diletakkan di mana-mana cawangan AGPG yang tersedia.
• Peserta mesti mengisi butiran yang tepat, seperti yang dinyatakan dalam borang, dan melampirkan resit asal.
     i) AGPG mempunyai budi bicara mutlak untuk membatalkan penyertaan peserta cabutan bertuah jika butiran didapati tidak tepat.

Hadiah

• Sentiasa tertakluk kepada Terma dan Syarat ini, untuk layak menyertai Cabutan Bertuah, setiap borang Penyertaan Cabutan Bertuah mesti:
     i) Untuk diserahkan bersama resit asal. Peserta mesti mendaftar 12 jam dari masa penerimaan.
     ii) Mengandungi maklumat peribadi yang tepat, ambil gambar dan lampirkan resit asal yang jelas.
     iii) AGPG mempunyai budi bicara mutlak untuk membatalkan penyertaan peserta cabutan bertuah jika tidak mematuhi penyerahan borang.
• Dengan setiap satu (1) Penyertaan Cabutan Bertuah, setiap Peserta layak mendapat satu (1) peluang untuk menyertai Cabutan Bertuah untuk berpeluang menerima hadiah cabutan bertuah.
     i) Sekiranya AGPG mendapati berbilang penyerahan dengan resit yang serupa, AGPG berhak untuk membatalkan kelayakan peserta yang terlibat.
• AGPG berhak, pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlaknya, menggantikan dan/atau menggantikan mana-mana Hadiah dengan mana-mana item lain yang mempunyai nilai yang sama.
• Semua Pemenang akan dimaklumkan melalui telefon di nombor telefon mereka dan pemenang pertama, kedua dan ketiga dikehendaki hadir di lokasi yang ditetapkan untuk menebus hadiah. Pemenang saguhati ialah dikehendaki memberikan butiran bank kepada Ayam Gepuk Pak Gembus untuk mendepositkan jumlah tersebut. Pemenang dikehendaki menunjukkan resit asal untuk tujuan pengesahan. Ketidakpatuhan akan membawa kepada kehilangan kelayakan automatik dan pemenang baharu akan dipilih.
• Hadiah tidak boleh dipindah milik, atau ditukar dengan wang tunai, kredit atau apa-apa item lain atau sebaliknya, sama ada sebahagian atau keseluruhannya. Penggunaan Hadiah hendaklah tertakluk kepada  terma dan syarat AGPG.
• Pemenang mana-mana Hadiah hendaklah bertanggungjawab untuk semua kos sampingan dan tambahan yang timbul daripada penggunaan Hadiah, setakat ini tidak dinyatakan secara khusus sebagai sebahagian daripada Hadiah.

Penggunaan Maklumat Peribadi

• Dengan menyertai Cabutan Bertuah, Peserta (termasuk Pemenang) dianggap telah bersetuju untuk:
     i) Pengumpulan, penggunaan dan pendedahan namanya, e-mel dan nombor telefon bimbit dan/atau apa-apa persamaan oleh Ayam Gepuk Pak Gembus dan/atau kerjasama
        syarikat dengan Ayam Gepuk Pak Gembus untuk editorial, pengiklanan, promosi, pemasaran.
        dan;
     ii) Menerima maklumat promosi, pemasaran dan publisiti lain dari Ayam Gepuk Pak Gembus dari semasa ke semasa.